logo

Tallinna ja Harjumaa kurtide ühing

Põhikiri

Põhikirja vajaliku punkti kiiremaks leidmiseks kliki alateema pealkirjal. Üles tagasipöördumiseks kliki ka lähedaloleva alateema pealkirjal.

I Üldsätted

1. Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing (edaspidi THKÜ) on Tallinnas ja Harjumaal elavaid kurte vabal algatusel ning võrdsetel alustel ühendav ühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.
2. THKÜ on eraõiguslik juriidiline isik oma põhikirja, pitsati, pangaarvete ning atribuutikaga.
3. Thkü juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest, Eesti Kurtide Liidu ning käesolevast põhikirjast.
4. THKÜ on Tallinnas 7. novembril 1922.a. asutatud Tallinna Kurttummade Seltsi õigusjärglane.
5. THKÜ asukoht on 13426 Tallinn Nõmme tee 2.
6. THKÜ on asutatud tähtajatult.
7. THKÜ majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. destembril

II Eesmärk ja ülesanded

8. THKÜ eesmärk on Tallinnas ja Harjumaal elavate kurtide koondamine ühingulisse tegevusse, koolitamine, nõustamine, rehabiliteerimine.
9. THKÜ ülesanded on:
9.1. võimaluste loomine kurtide omavaheliseks suhtlemiseks;
9.2. liikmete seaduslike huvide kaitsmine;
9.3. kultuuri- ja spordiürituste korraldamine liikmetele;
9.4. informatsiooni edastamine liikmetele;
9.5. koostöö juriidiliste ja üksikisikutega, kes tegutsevad sotsiaaltöö valdkonnas;
9.6. viipekeele kui kurtide suhtlemiskeele kasutamisele ja õpetamisele kaasaaitamine;
9.7. heategevuslike ürituste korraldamine;
9.8. aktiivne osalemine Eesti Kurtide Liidu töös

III Vara ja vahendid

10. Eesmärkide saavutamiseks ning ülesannete täitmiseks teeb THKÜ koostööd omavalitsustega, sihtasutustega, mittetulundus- ning äriühingutega.
11. THKÜ tegevust rahastatakse vahenditest, mis koosnevad:
11.1 sisseastumismaksudest;
11.2 liikmemaksudest;
11.3 annetustest, kingitustest, pärandustest;
11.4. sponsorlustest;
11.5. tuluüritustest saadud laekumistest;
11.6. koolituste korraldamisest;
11.7. projektitööst;
11.8. muust, mis on vajalik põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
12. THKÜ võib oma põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmiseks luua koosseisulisi allüksusi ja sihtasutusi, omada kinnis- ja registrisse kantud vallasvara ning teha seadustest tulenevaid tsiviil- ja
 
Kalenderplaan 2019
Vaata kõiki sündmusi arrow

Viimati lisatud video