Uudised

11.03.2019
10.aprillil.2019 kell 18 toimub Tallinna Kurtide Majas Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingu aastakoosolek
Loe edasi...

11.02.2019
Arkady Belozovsky 2.osa seminar...
Loe edasi...

15.01.2019
Emad ja lapsed laager 2019 tulekul ...
Loe edasi...

Põhikiri

Põhikirja vajaliku punkti kiiremaks leidmiseks kliki alateema pealkirjal.
Üles tagasipöördumiseks kliki ka lähedaloleva alateema pealkirjal.

I       Üldsätted
II      Eesmärk ja ülesanded
III     Vara ja vahendid
IV    Liikmed
V     Üldkoosolek
VI    Juhatus
VII    Esimees
VIII   Revisjonitoimkond
IX     Raamatupidamine
X      Ühinemine, jagunemine, lõpetamine 

I   Üldsätted

1. Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing (edaspidi THKÜ) on Tallinnas ja Harjumaal elavaid kurte vabal algatusel ning võrdsetel alustel ühendav ühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel.
2. THKÜ on eraõiguslik juriidiline isik oma põhikirja, pitsati, pangaarvete ning atribuutikaga.
3. Thkü juhindub oma tegevuses põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest, Eesti Kurtide Liidu ning käesolevast põhikirjast.
4. THKÜ on Tallinnas 7. novembril 1922.a. asutatud Tallinna Kurttummade Seltsi õigusjärglane.
5. THKÜ asukoht on 13426 Tallinn Nõmme tee 2.
6. THKÜ on asutatud tähtajatult.
7. THKÜ majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. destembril 

II   Eesmärk ja ülesanded

8. THKÜ eesmärk on Tallinnas ja Harjumaal elavate kurtide koondamine ühingulisse tegevusse, koolitamine, nõustamine, rehabiliteerimine.
9. THKÜ ülesanded on:
9.1. võimaluste loomine kurtide omavaheliseks suhtlemiseks;
9.2. liikmete seaduslike huvide kaitsmine;
9.3. kultuuri- ja spordiürituste korraldamine liikmetele;
9.4. informatsiooni edastamine liikmetele;
9.5. koostöö juriidiliste ja üksikisikutega, kes tegutsevad sotsiaaltöö valdkonnas;
9.6. viipekeele kui kurtide suhtlemiskeele kasutamisele ja õpetamisele kaasaaitamine;
9.7. heategevuslike ürituste korraldamine;
9.8. aktiivne osalemine Eesti Kurtide Liidu töös

III   Vara ja vahendid

10. Eesmärkide saavutamiseks ning ülesannete täitmiseks teeb THKÜ koostööd omavalitsustega, sihtasutustega, mittetulundus- ning äriühingutega.
11. THKÜ tegevust rahastatakse vahenditest, mis koosnevad:
11.1 sisseastumismaksudest;
11.2 liikmemaksudest;
11.3 annetustest, kingitustest, pärandustest;
11.4. sponsorlustest;
11.5. tuluüritustest saadud laekumistest;11.6. koolituste korraldamisest;
11.7. projektitööst;
11.8. muust, mis on vajalik põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
12. THKÜ võib oma põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmiseks luua koosseisulisi allüksusi ja sihtasutusi, omada kinnis- ja registrisse kantud vallasvara ning teha seadustest tulenevaid tsiviil- ja äriõiguslikke tehinguid.

IV  Liikmed

13. Liikmeteks võivad olla käesolevat põhikirja tunnistavad vähemalt 16 aastaseks saanud kurdid ning samuti viipekeelt valdavad, kurte abistada soovivad THKÜ töös osalevad kuuljad.
14. Liikme vastuvõtmine või tema väljaastumine toimub kirjaliku sooviavalduse alusel
15. Liikme vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustab THKÜ juhatus.
16. THKÜst saab välja astuda pärast majandusaasta lõppu või pärast 3 kuulise etteteatamistähtaja möödumist.
17. Liikme võib juhatuse otsusega THKÜst välja arvata, kui liige:
17.1. ei osale THKÜ töös;
17.2. ei ole 1 aasta jooksul mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu;
17.3. eirab käesolevat põhikirja;
17.4. on mõjuval põhjusel kaotanud THKÜ usalduse.
18. Liikme väljar vamisest punktis 17 toodud alustel teatab juhatus väljaarvatavale liikmele 1 kuu enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sellel koosolekul omapoolste selgitustega. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt hääletab 3/4 juhatusest.
19. Väljaarvatud liige võib nõuda oma väljaarvamise küsimuse arutamist järgmisel üldkoosolekul, mille otsus on lõplik

20. Liikmete õigused ja kohustused:

20.1. THKÜ liikmel on õigus:
20.1.1. osaleda ja hääletada THKÜ üldkoosolekul;
20.1.2 .olla valitud THKÜ juhtorganitesse alates 18.eluaastast;
20.1.3. osaleda THKÜ korraldatavatel üritustel;
20.1.4. esitada ettepanekuid ja arupärimisi THKÜd puudutavates küsimustes;
20.1.5. osaleda oma personaalküsimuse arutamisel;
20.1.6. astuda THKÜst välja kooskõlas käesoleva põhikirjaga.
20.2. Liige on kohustatud:
20.2.1. järgima THKÜ töös käesolevat põhikirja ja THKÜ juhtorganite otsuseid;
20.2.2. osalema THKÜ tegevuses ning täitma oma lepingulised kohustused THKÜ ees;
20.2.3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
20.2.4 mitte esindama THKÜd ilma vastava volituseta.

V  Üldkoosolek

21. THKÜ kõrgemaiks juhtorganiks on üldkoosolek.
21.1. Üldkoosolek on korraline või erakorraline.
21.2. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt mitte harvem kui 1 kord aastas.
21.3. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt, teatades sellest liikmetele ette vähemalt 2 nädalat. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikmetest.
21.4. Korralise üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse juhatuse poolt liikmetele vähemalt 1 kuu enne selle toimumist kirjalikult.
21.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud 1/3 (üks kolmandik) liikmetest.
21.6. Põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosolekul osalejate 2/3 häälteenamust, eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi osalejate nõusolek.
21.7. Teised üldkoosoleku otsused on vastu võetud lihthäälteenamusega.
21.8. Üldkoosolek valib juhtorganid korraliselt iga 3 aasta tagant.
21.9. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 nädala jooksul kokku sama päevakorraga üldkoosoleku, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellel osalejate arvust.
22. Üldkoosoleku pädevuses on:
22.1. eesmärgi muutmine;
22.2. põhikirja muutmine ja täiendamine;
22.3. juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine;
22.4. juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine ja hindamine;
22.5. aastaaruannete kinnitamine;
22.6. THKÜ ühinemine, jagunemine, lõpetamine;
22.7. juhatuse või muu organi liikmega THKÜ kinnis- või registrisse kantud vallasvaraga tehingute tegemise otsustamine ja selles tehingus THKÜ esindaja määramine;
22.8. liikmemaksu suuruse otsustamine;
22.9. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

23. Juhatuse või revisjonikomisjoni väljalangenud liikmete asemele valib järgmine üldkoosolek uued liikmed, kelle volitused algavad kohe peale valimisi ja kestavad kuni korraliste valimisteni.

VI  Juhatus

24. Üldkoosokekute vahelisel ajal juhib THKÜ tegevust juhatus, millesse üldkoosolek on hääletuse teel valinud 3 aastaks vähemalt 5 liiget.
  Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kvartalis.
Juhatuse koosoleku kutsub kokku esimees või vähemalt 2 liiget oma kirjaliku motiveeritud taotluse alusel.
  Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 2/3 liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe hääl. Kui mõni juhatuse liige ei osale korduvalt juhatuse töös või soovib lahkuda, valib järgmine üldkoosolek tema asemele uue liikme, kelle volitused algavad kohe peale valimisi ja kestavad kuni korraliste valimisteni.
25. Juhatuse pädevus:
25.1. tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;
25.2. üldkoosolekute otsuste elluviimine;
25.3. eelarve kinnitamine, selle täitmise jälgimine;
25.4. tegevusaruande kinnitamine ja esitamine üldkoosolekule;
25.5. liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise otsustamine;
25.6. üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra kinnitamine;
25.7. THKÜ esindamine omavalitsusorganites;
25.8. liikmete arvestuse pidamine;
25.9. palgaliste ametikohtade kinnitamine;
25.10. muud seadusega kooskõlas olevad toimingud;
25.11. THKÜ esindamine õigustoimingutes ühiselt.
26. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda, kui tema kohustused THKÜ ees on olulisel määral täitmata, tema võimetus juhtida THKÜ tegevust on ilmne või ta on kaotanud üldkoosoleku usalduse.

27. THKÜ esimees on ühtlasi juhatuse esimees, kes valitakse üldkoosolekul 3 aastaks. Esimehe ametikoht võib THKÜ majanduslikust olukorrast tulenevalt olla palgaline. Otsuse selle kohta võtab vastu juhatus, kinnitades esimehe töötasu suuruse.

28. Esimehe pädevus:

28.1. korraldab juhatuse tegevust;
28.2. tegutseb THKÜ nimel ja esindab seda ilma volituseta;
28.3. annab volikirju;
28.4. omab THKÜ nimel allkirjaõigust;
28.5. sõlmib THKÜ nimel lepinguid;
28.6. korraldab sisseastumis- ja liikmemaksude arvestust;
28.7. käsutab kooskõlas põhikirjaga THKÜ vara ja vahendeid kinnitatud eelarve piirides;
28.8. avab ja sulgeb pangakontosid;
28.9. annab oma tegevusest aru juhatusele ja üldkoosolekule;
28.10. vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras.

VIII  Revisjonitoimkond

29. Revisjonitoimkond on sõltumatu kontrolliorgan, mis valitakse üldkoosolekul 3-liikmelisena 3 aastaks.
  Revisjonitoimkond nimetab endi hulgast esimehe.
Revisjonitoimkonna liikmetel on õigus osaleda ilma hääleõiguseta juhatuse koosolekutel.

30. Revisjonitoimkonna pädevus:

30.1. jälgib ja kontrollib põhikirja täitmist;
30.2. kontrollib eelarve täitmist ja aruandlust;
30.3. revideerib vähemalt 1 kord aastas THKÜ finants- ja majandustegevust;
30.4. kaasab vajadusel audiitori;
30.5. koostab oma revisjonitegevusest aruande, mille esitab üldkoosolekule, mille päevakorras on aastaaruande kinnitamine.

IX  Raamatupidamine

31. Juhatus korraldab THKÜ raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
32. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Sellele lisatakse revisjonitoimkonna aruanne ja olemasolu korral audiitori järeldusotsus.
33. kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

X  Ühinemine, jagunemine, lõpetamine

34.THKÜ tegevus lõpetatakse:

34.1. üldkoosoleku otsusega;
34.2. pankrotimenetluse alustamisel THKÜ vastu;
34.3. liikmete arvu langemisel alla 3;
34.4. üldkoosoleku võimetuse korral valida juhatuse liikmed.

35. Tegevuse lõpetamise võib alati otsustada üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest kahel järjestikusel üldkoosolekul, millede vahe on vähemalt 3 kuud.
  Tegevuse lõpetamisest teeb juhatus avalduse registripidajale.
36. Lõpetamise otsusele järgneva likvideerimismenetluse viivad läbi juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
  Likvideerijad lõpetavad THKÜ tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle Eesti Kurtide Liidule, et jätkuks samasuunaline mittetulunduslik tegevus.
37. THKÜ võib ühineda ainult teise mittetulundusühinguga. Ühendatav mittetulundusühing loetakse lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta.
38. THKÜ jagunemine toimub likvideerimismenetluseta jaotumise või eraldumise teel vastavalt seaduses sätestatud korrale.

Käesolev põhikiri on vastu võetud 03.05.2000.a.